Ban CHQS quận Tân Phú ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ban CHQS quận Tân Phú ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ban CHQS quận Tân Phú ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

zalo